Menu:

История


Още в първите години след създаването на самолета и навлизането му в човешкият бит, най-напред разбира се като бойно средство е възникнала необходимостта от надeждно и сигурно управление.

Управлението на въздушното движение като наука от самото начало започва да се развива в две направления – за мирни и за военни цели. Често пъти тези две направления са имали множество пресечни точки, особенно в последното десетилетие, поради факта, че въздушното пространство в което се реализира процеса е общо за всички потребители.

С възникването на изтребителна авиация като средство за борба с въздушния противник, летецът е изпълнявал сближението с въздушната цел визуално. Затова той обикновенно е летял в определен район, или направо от летището е откривал целта, сближавал се е с нея и е водел въздушен бой. При това не е съществувало никакво управление от земята, а това не е и било необходимо, тъй като въздушните цели са изпълнявали полет със скорост около 100 км/час.

С увеличаване скоростта на полета на целите до 500 км/час е необходимо целта да бъде открита на 50км. Естественно визуално откриване на цели на такова разстояние е невъзможно. Това довело до необходимостта от управление на изтребителите от земята и тяхното насочване към въздушните цели. Така се ражда необходимостта от създаване на определена система за откриване и насочване и от професионални щурмани.

До Втората Световна Война, в СССР е била създадена първата система за откриване и насочване на базата на постове ВНОС (въздушно наблюдение, оповестяване и свръзка). Постовете ВНОС, визуално покривали въздушните цели и по телефона се оповестявали един-друг и летището на изтребителната авиация. След излитане на изтребителя, същият изпълнявал полет към най-близкият пост ВНОС, който с помощта на сигнали от земята указвал на летеца направлението на полета на въздушната цел, или района в който тя се намира.

Тази система за откриване и насочване се въвежда в нашата страна през 1947-1948г. и е действала до началото на 1952г. На всички тук са ясни недостатъците на такъв род оповестяване и управление.

С увеличаване височината и скоростта на полета на военните въздухоплавателни средства, тази система не е могла да осигури своевременното откриване на въздушните цели и надеждно насочване на изтребителите.

В средата на тридесетте години се появяват първите земни радиолокационни станции. На тяхна основа по-късно се създава системата за насочване, включваща в състава си и КП, където по определени свързочни канали постъпват координатите на самолетите от РЛС и постовете ВНОС. В КП планшетистите, получавайки координатите от РЛС и информацията от постовете ВНОС, нанасяли пътя на въздушните цели и изтребителите върху планшета. Щурманът-насочвач, с помощта на щурманските принадлежности, или окомерно решавал задачата за прехващане и по УКВ радиостанцията подавал командите за насочване към летеца.

Посоченият ред на оповестяване и насочване се въвежда в нашата страна в началото на 1952г., когато се създават и КП. През този период се поставя и началото на насочването на изтребителна авиация от планшет.

Очевидно, при по-нататъшното увеличаване на височината и скоростта на полета на въздушните цели системата за насочване от планшет не може да изпълява своите функции. С превъоръжаването на войските с по-вече и различни РЛС, с тяхното усъвършенстване и внедряване в КП, на тяхните износими индикатори (ИКО) и ИВ-индикатори за височина се създадоха условия за непосредственно и непрекъснато наблюдение на въздушната обстановка. Тези ИКО в периода 1955-1956 г. станаха основни работни места на щурманите-насочвачи. Независимо от това и до сега във всички КП заедно с ИКО на РЛС има и планшети.

Окомерното насочване непосредствено от ИКО има своите големи предимства, но независимо от това, необходимостта от все по-точни разчети, както и увеличаването на скоростта и маневреността на самолетите (свръхзвуковите скорости) довежда до необходимост от автоматизация процесите на насочването и извършването на ПЩР.

Първият опит в автоматизацията на решаване на задачата по сближаването с целта се явява „Прибора за насочване”. В него планшетистите ръчно въвеждали координатите на целта и изтребителя. Приборът изчислявал курса на изтребителя, който щурманът предавал гласно чрез радиостанцията. Скоро след това се появява системата за оповестяване и насочване, в която предаването на радиолокационната информация от РЛС в КП и на командите за насочване от КП на летеца се автоматизират. Приборът за насочване и системата за оповестяване и насочване се явяват база за последващо развитие на автоматизацията в насочването.

В началото на 70 г. на 20 век се появяват първите по-съвършенни автоматизирани системи за оповестяване, управление и насочване. Едновременно с изброените исторически събития се развива и Теорията на насочването. Усвояването на тази теория е необходимо за правилното използване закономерностите на полета на изтребителите за прехващане на въздушните цели, принципа на действие на апаратурата за насочване и действията на щурмана и летеца в процеса на насочването.

Подготовката на „щурмани-насочвачи” във ВНВВУ „Г.Бенковски”- Долна Митрополия започва в края на 60 –те години на миналия век. Първият випуск от 21 човека е приет през 1967г и през 1972 г. завършват 20 души.

През 1983г. е приет първият випуск РВД за БГА, които в последствие стават основният ръководящ състав на държавно предприятие РВД.

В краят на 60 и началото на 70 години започва подготовката на радарни ръководители на полети на РСП. Необходимостта от такова обучение е предизвикана от острата нужда от високо квалифицирани ръководители на кацане, които да имат добра теоритическа и начална практическа подготовка и бързо да се включат в бойно дежурство.

Общо, от началото на обучението на „щурмани- насочвачи”; „щурмани УВД (ВВС)” са приети 326 човека , от които са завършили по тази специалност 300 души.

За периода 1983-1998 год. подготовката като граждански РП в училището преминават 87 курсанта, болшенството от които в момента са радарни РП на различните работни места от ДП РВД.

За подготовката на „щурманите-насочвачи”, „щурмани-УВД” и „Ръководител кацане РСП” през тези години основно се е грижила катедра ”Щурманска подготвка”, която е създадена във ВНВВУ ”Георги Бенковски” през далечната 1959 год. С първи началник офицерът Кръстьо Панталеев/до 1964 год./. В последствие началници на катедрата са офицерите Иван Генов /1964-67 год./, Георги Радев /1967-1975год./, Иван Панамски /1975-1983год./, Веселин Заеков, Христо Иванов и Симеон Начовски. В различно време от създаването на катедрата в нея работят офицерите Димитър Вълчанов, Иван Кръстев, Любен Манов, Александър Стоев, Георги Кутинчев, Тодор Василиев, проф. Павел Пенев, Георги Тахчев, Пенчо Дулевски, Панко Рачев, Иван Балканов, Румен Пъпешков. В катедрата през годините като преподаватели работят и професионални щурмани-насочвачи. Основите поставя /покойният/ о.з. полк. Марин Ячев , а след него са: Симеон Начовски, Филип Иванов, Румен Янчев, Теодосий Тодоров, Димитър Чилингиров и Христомир Нелков.

Катедра ”Щурманска подготвка” прекратява съществуването си като самостоятелна катедра през 2001 год., като се обединява с катедра ”Тактическа подготовка” и сливането обособява името на новата катедра ”Щурманска и тактическа подготовка”. В края на 2002 год. следва ново преструктуриране и обединяване на три бивши катедри като името на новата катедра, актуално и в наши дни е „Организация и управление на тактическите подразделения и авиационно въоражение”. Катедрата е структурна еденица от състава на Факултет Авиационен на НВУ”Васил Левски”. Подготовката на курсантите със специалност „щурман-УВД” и „Ръководител полети” в момента се извършва основно от ПМЗ „Щурманска подготовка” към катедра „ОУТП и АВ”.

Като естествен резултат от рефомите в БА и вследствие на новите ни приоритети и отговорности като страна членка на НАТО и на Евроконтрол курсантите се обучават по обновени учебни планове с включени нови дисциплини и модули. В обучението на курсантите в момента e въведена електронна тестова система, за усъвършенстването на подготовката на обучаемите допринася и системата за управление на качеството на учебния процес. Въвеждането на кредитната система в образованието осигурява актуалност и признаване на дипломите по гражданската специалност.

Така накратко е описана историята и настоящето на избраната от нас професия, която може да бъде обобщена като радарен ръководител на полети.

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE