Menu:

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”РАДАРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ”

(Приет на учредително събрание,състояло се в гр.Пловдив на 03 НОЕМВРИ 2007 г.)

Съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ЧЛЕНСТВО
III. ИМУЩЕСТВО
IV. УПРАВЛЕНИЕ
V. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
VIII. ЛИКВИДАЦИЯ
IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

нагоре

Статут

    Чл.1.
    (1) Сдружението „РАДАРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
    (2) Сдружението се определя като независима, неполитическа, доброволна, гражданска организация, обединяваща физически и юридически лица на основата на обществения и професионален интерес.
    (3) Членовете не отговарят за задълженията на Сдружението.
    (4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
    (5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

    Чл.2.
    (1) Наименованието на сдружението е „РАДАРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ”, съкратено „РРП”, изписвано на български език.
    (2) Наименованието може да бъде изписвано и на английски език: “RADAR CONTROLLERS’ ASSOCIATION”, съкратено “RCA”, като двете наименования имат еднаква юридическа стойност. В международните контакти и кореспонденция изписването на английски език е задължително.

Седалище и адрес на управление

    Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, община Столична, ул. „Георг Вашингтон” № 17.

Срок

    Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

    Чл.5. Сдружение “РАДАРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ” е юридическо лице с нестопанска цел, по смисъла на ЗЮЛНЦ, действуваща на основата на доброволност на членството, изборност, мандатност и отчетност на органите на управление
    Сдружение с нестопанска цел „РРП” е сдружение на професионалисти за извършване на дейност в обществена полза и не може да се преобразува, след регистрацията, в такова за извършване на дейност в частна полза.

Основни цели на сдружението

    Чл.6. Сдружение с нестопанска цел ” РАДАРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ ” си поставя следните цели:
    (1) Подобряване на сътрудничеството и повишаване доверието между военните и гражданските ръководители на полети, при реализация на дейностите по обслужване на въздушното движение над територията на Р.България .
    (2) Да подпомага усилията на държавните и военни органи за уеднаквяване на стандартите в образованието на гражданските и военните ръководители на полети и условията за получаване на свидетелства за правоспособност.
    (3) Да утвърждава духовните ценности, свързани с военно-патриотичното възпитание на младежта, популяризиране на военната професия, авиация и дейностите по обслужване и ръководство на въздушното движение.
    (4) Подпомагане на действащите Радарни ръководители на полети за овладяване на гражданските и военни стандарти за ОВД, развиване на езиковите и комуникативните им умения. Всестранно да подпомага и стимулира обучаващите се за ръководители на полети.
    (5) Да оказва подкрепа и помощ на попаднали в затруднение настоящи и бивши военнослужещи и служители на Военновъздушните сили,служителите на РВД и членове на техните семейства.
    (6) Поддържане на контакти с аналогични национални и чуждестранни сдружения, военнопрофесионални и граждански общности.
    (7) Пълноценна и адекватна на професионалната подготовка социална адаптация и интеграция на радарните ръководители на полети при напускане редовете на Българската армия.
    Чл.7.

Средства и дейности за постигане на целите:


Сдружение с нестопанска цел “РАДАРНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ” ще осъществява следните дейности:
    (1) Иницииране и участие в проекти целящи повишаване доверието между гражданските и военни участници във обслужване на въздушното движение.     (2)Организиране на мероприятия, подпомагащи професионалното усъвършенстване и подготовката на Радарните ръководители по правилата на ИКАО: тренинги, семинари, конференции, дискусии по актуални въпроси ОВД.
    (3)Осъществяване на контакти, взаимодействие и координиране на дейността с аналогични структури – фондации и сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина.
    (4)Подпомагане дейностите на държавните и ведомствени органи по усъвършенстване на системата за професионално набиране, подготовка, обучение и реализация на подготвящите се за ръководители на полети.
    (5)Осъществяване на взаимодействие с ДП “Ръководство на въздушното движение”, ВРВД и НВУ “Васил Левски” – В. Търново.
    (6)Разпространяване на печатни и други материали, свързани с дейността на сдружението, с цел повишаване информираността на младежите, желаещи да се обучават, като военни радарни ръководители.
    (7) Подпомагане на деца лишени от родителски грижи.
    (8)Отпускане на стипендии и учредяване на различни награди за всестранно подпомагане и стимулиране на обучаващи се за военни ръководители на полети.
    (9) Иницииране, реализация и участие в дейности по международен обмен на обучаващи се по специална и езикова подготовка за радарни ръководители на полети.
    (10) Организиране и съдействие на различни инициативи и медийни изяви за популяризиране дейностите по обслужване на въздушното движение, сред подрастващите.
    (11) Оказване подкрепа и помощ на попаднали в затруднение настоящи и бивши военнослужещи и членове на техните семейства.
    (12) Създаване и изпълняване на образователни и социални програми за военнопатриотичното възпитание на гражданите.
    (13) Конферентна дейност – организация и провеждане на конференции, дискусии, представяния и други форуми.
    (14) Издателска дейност – подготовка, издаване и разпространение на печатни материали.
    (15) Други стопански и нестопански дейности, които не са забранени от закона и които са свързани с основните цели на сдружението.Сдружението извършва стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

II.   ЧЛЕНСТВО

нагоре

Членски права и задължения

    Чл.8.
    (1) Членуването в сдружението е доброволно и не ограничава членовете за участие в други организации. Членове могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически, и юридически лица, обединени от общи интереси без разлика на пол, възраст, политическа и религиозна принадлежност, образование и обществено положение.
    (2) В сдружението могат да членуват и кадрови военнослужащи в съответствие с изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България.
    (3) Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
    Чл.9
    Всеки член на сдружението има право:
    (1) Да участвува в Общото събрание на Сдружението и провежданите от него мероприятия;
    (2) Да избира и да бъде избиран в управителните и контролни органи;
    (3) Да бъде информиран за дейността и участва в инициативите и проявите на Сдружението;
    (4) Да внася за разглеждане в Управителния съвет предложения, становища по въпроси, засягащи дейността на Сдружението и да участва при разглеждането и обсъждането им;
    (5) Да се ползва от представителството, защитата, резултатите от дейността и възможностите на Сдружението;
    (6) Да се ползува от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите услуги и резултати от дейността на Сдружението при определени от Общото събрание условия и ред;
    Чл. 10.
    Всеки член на сдружението е длъжен:
    (1) Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
    (2) Да плаща определените имуществени вноски.
    (3) Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
    Чл. 11.
Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

    Чл. 12.
    (1) Кандидатът за член подава молба по образец / попълнен формуляр или на електронната поща на сдружението / чрез Председателя на сдружението до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото си заседание след постъпване на молбата.
    (2) Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват представителната власт на лицето, подписало молбата.
    (3) На членовете се издава документ за членство, утвърден от управителния съвет.

Прекратяване на членство

    Чл. 13.
    (1) Членството се прекратява:
     1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет
     2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
     3. С изключване;
     4. С прекратяването съществуването на юридическото лице - член на сдружението;
     5. При отпадане.
     6. При ликвидация на Сдружението
    (2) При прекратяване на членство, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.
    (3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
    (4) Отпадането на членство е налице, когато има не внасяне на имуществени вноски и системно не участие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III.   ИМУЩЕСТВО

нагоре

Имущество

    Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от пари, недвижими имоти, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права и активи, които съгласно законите на страната могат да бъдат елемент от имуществото на Сдружението.

Източници на средства на сдружението

    Чл.15. (1) Постъпления от членски внос в размер определен от Общото събрание
     (2)Дарения, завещания, материални помощи и спонсорство от български и чуждестранни лица, ако не са придружени от условия и тежести, противоречащи на настоящия Устав или на законите на Р България;
     (3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
     (4) Постъпления от провеждани от Сдружението семинари, конференции, изложби, фестивали, покази, конкурси и други мероприятия, свързани с постигане на целите на му;
     (5) Постъпления от дейността на структурите на Сдружението, разкрити по решение на Общото събрание, непротиворечащи на законите на страната и настоящия Устав и регистрирани на територията на Р България, както и от дялово участие на Сдружението в други юридически лица.
    (6) Лихви от депозити и ценни книжа.

Покриване на загуби

    Чл. 16. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите на съответното общо събрание членове на сдружението.

IV.   УПРАВЛЕНИЕ

нагоре

Органи на сдружението

    Чл.17.
    (1) Органи на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.
    (2) Организацията на работа и дейността на Общото събрание и Управителния съвет се осъществява съгласно този устав и по ред и правила, приети от Общото събрание.

Състав на Общото събрание

    Чл. 18.
    (1) В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението.
    (2) Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.
    (3) В работата на Общото събрание могат да участват поканени, които нямат право на глас

Представителство

    Чл. 19.
    (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
    (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
    (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
    (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
    (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

    Чл. 20. Общото събрание има следните права:
    (1) Изменя и допълва Устава на сдружението;
    (2) Приема други вътрешни актове;
    (3) Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет
    (4) Утвърждава приемане и изключване на членове;
    (5) Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
    (6) Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
    (7) Приема бюджета на сдружението;
    (8) Одобрява годишния финансов отчет;
    (9) Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
    (10) Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет ;
    (11) Взема решение за откриване и закриване на клонове;
    (12) Взема решение за участие в други национални международни организации;
    (13) Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
    (14) Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
    (15) Взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на Сдружението;
    (16) Назначава и освобождава експерт-счетоводители;
    (17) Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
    (18) Взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия устав;
    (19) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност;

Провеждане на общо събрание

    Чл. 21.
    (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
    (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

    Чл. 22.
    (1) Общото събрание се свиква по решение на Управителния съвет или по поименно искане на една трета от членовете на сдружението отправено до Управителния съвет.
    (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
    (3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в интернет-страницата (сайта) на Сдружението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и клоновете.
    (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
    (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

    Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението и клоновете най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. Материалите се публикуват в сайта на Сдружението

Списък на присъстващите

    Чл. 24.
    (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с документ за самоличност и/или с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
    (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

    Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

    Чл. 26. Всички членове имат право на един глас

Конфликт на интереси

    Чл. 27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
     1. Предявяване на искове срещу него;
     2.Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
     3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен, включително.

Мнозинство

    Чл. 28.
    (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
    (2) За решенията по чл. 16, чл. 20, т. 1 и т. 15 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

    Чл. 29.
    (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
    (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

    Чл. 30.
    (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
     (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
    (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

V.   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

нагоре

Чл. 31.
     (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет и представлява от неговия председател.
     (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
     (3) Управителният съвет е в състав от 7 ( седем ) члена, които са членове на сдружението.
     (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
     (5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от седем члена, е с мандат от една година, до провеждане на първото Общо събрание.
     (6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
     Чл. 32.
     (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
     1. имат постоянно местоживеене в страната;
     2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
     3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

     Чл. 33.
     (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
     (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
     (3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател секретар от членовете си.
     (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
     (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
     (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
     (7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
     (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
     (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
     (10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
     (11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
     (12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
     (13) Предлага за приемане и изключване на членове пред Общото събрание.
     (14) Взема решения за придобиването на необходимите финансови средства извън членския внос - дарения, спонсорство, целево преведени средства за конкретни мероприятия за постигане на целите на сдружението.
     (15) Привлича на заседанията си Председатели на клонове, а така също и членове направили различни предложения или дали мнения и становища по конкретни въпроси в интерес и за постигането на целите на Сдружението;
     (16)Взема решения за участия в други организации
     (17) Взема решения и извършва необходимата организационна работа за участието на Сдружението в международни и национални мероприятия.
     (18) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

     Чл. 34.
     (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
     (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 33, ал. 8 - 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
     (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
     (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
     1. съществена промяна на дейността на сдружението;
     2. съществени организационни промени;
     3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
     4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
     Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

     Чл. 36.
     (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
     (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

     Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.
     (2) Управителния съвет, избран от Учредителното събрание, работи без възнаграждение.

VI.   ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

нагоре

Документи по годишното приключване

     Чл. 38. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводители. Съдържание на отчета за дейността
     Чл. 39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
Назначаване на експерт-счетоводителите
     Чл. 40.
     (1) Общото събрание избира и назначава експерт-счетоводители, които да извършат независим финансов одит на сдружението.
     (2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

     Чл. 41. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание. Задължителна отчетна информация
     Чл. 42. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

     Чл. 43. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

     Чл. 44.
     (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
     (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

VII.   ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

нагоре

Основания за прекратяване

     Чл. 45. Дружеството се прекратява:
     1. по решение на Общото събрание;
     2. при обявяването му в несъстоятелност;
     3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VIII.   ЛИКВИДАЦИЯ

нагоре

     Чл. 46.
     (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
     (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
     (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила:
     -Прехвърля се във фондация „Деца на Българската армия”.

IX.   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

нагоре

     Чл. 47. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
     Чл. 48. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „РЪКОВОДИТЕЛИ РАДАРНИ ПОЛЕТИ”, състояло се на 03.11.2007. г. в гр. Пловдив, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE